Mājas smarža ar kociņiem "DANIELLE" 40 ml

  • €12,19
    vienības cena par 
Nodokļi iekļauti. Piegādes izmaksas aprēķina pēc norēķiniem.


MĀJAS "DANIELLE" ARROMĀTS

Galvenās notis: sandalkoks, mandeles, kafijas pupiņas

Tilpums: 40 ml.

Derīguma termiņš: līdz 90 dienām.

Candle Family mājas aromāti top, sajaucot smaržīgās eļļas, smaržu bāzi un smaržas. Iepakojumā atradīsi 5gab. melni kociņi, kas jāieliek atvērtā stikla smaržu pudelē. Izvelciet un apgrieziet kociņus, lai iegūtu spēcīgāku smaržu, un pēc tam ievietojiet tos atpakaļ pudelē. Mēs novēlam jums patīkamu un apburošu aromātu.


DROŠĪBAS INFORMĀCIJA:

UZMANĪBU. Bīstamās sastāvdaļas: 2,2-dimetil-1,3-dioksolan-4-ilmetanols; maisījums no: cis-tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ola un trans-tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ola; 2,6-dimetilheptān-2-ols; 3-etoksi-4-hidroksibenzaldehīds; pentilsalicilāts; 2-etil-3-hidroksi-4-pirons; tetrahidro-4-metil-2-(2-metilprop-1-enil)pirāns. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Ja nepieciešams vērsties pie ārsta, paņemiet līdzi produkta iepakojumu vai tā etiķeti. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgājiet rokas. Sargāt no apkārtējās vides. Valkājiet aizsargcimdus / acu / sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. SASKARĒ ACĪS: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ir viegli izdarāmas. Turpiniet skalot acis. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: meklēt medicīnisku palīdzību. Ja acu kairinājums nepāriet: meklēt medicīnisku palīdzību. Savākt izšļakstījumu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem. Satur linalols, benzilbenzoāts, 7-hydroxycitronelal, kumarīns, 2-acetil-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetramethylnaphthalene, Geraniols, 3 - (4 izobutil-2-metilfenil) propanal, nerol, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-karbaldehīds, isougenol, heksilgrupa cinnamaldehyde, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, d-limonite, 3, 7-Dimethyloctan- 3-ol, metil 2,4-dihidroksi-3,6-dimethylbenzoate, cis-hex-3-en-1-il metil karbonāts, 1- (2,6,6-trimetil-3-cyclohexene -1-il) -2-buten-1-ons, 1-(2,6,6-trimetil-1,3-cikloheksadien-1-il)-2-buten-1-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju.Mēs arī iesakām