Mājas smarža ar kociņiem "DOROTTI" 40 ml

  • €12,99
    vienības cena par 
Nodokļi iekļauti. Piegādes izmaksas aprēķina pēc norēķiniem.


MĀJAS ARROMĀTS "DOROTTI"

Aromāta galvenās notis: persiki, jasmīns, muskuss

Daudzums: 40 ml.

Lietošanas periods: līdz 90 dienām.

Candle Family mājas aromāti tiek izgatavoti, sajaucot smaržu eļļas, smaržu bāzi un smaržas. Iepakojumā atradīsi 5gab. melni kociņi, kas jāievieto atvērtā stikla smaržu pudelē. Lai iegūtu intensīvāku smaržu, izvelciet kociņus un apgrieziet tos otrādi, pēc tam ievietojiet tos atpakaļ pudelē. Mēs novēlam jums patīkamu un patīkamu aromātu.


DROŠĪBAS INFORMĀCIJA:

ESI UZMANĪGS. Bīstamās sastāvdaļas: 2,2-dimetil-1,3-dioksolan-4-ilmetanols; 2-feniletanols; benzilacetāts; 2'-acetonaftons; 1,4-dioksacikloheptadekāna-5,17-dions; p-ment-1-en-8-ols; 3,7-dimetiloktān-3-ols; (Z)-3-heksenilsalicilāts. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa smagu acu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem, izraisa ilgstošas izmaiņas. Ja nepieciešama ārsta konsultācija, paņemiet līdzi produkta iepakojumu vai tā etiķeti. Sargāt no bērniem. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgājiet rokas. Sargāt no apkārtējās vides. Valkājiet aizsargcimdus / lietojiet acu (sejas) aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. SASKARĒ AR ACĪM: rūpīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ir viegli pieejamas. Turpiniet mazgāt acis. Ādas kairinājuma vai izsitumu gadījumā: meklēt medicīnisko palīdzību. Ja acu kairinājums nepāriet: meklēt medicīnisko palīdzību. Savākt izlijušo materiālu. Likvidēt saturu/tvertni kā atkritumus saskaņā ar valsts prasībām. Satur 3-p-kumenil-2-metilpropionaldehīdu, amilkanēli, linalolu, geraniolu, citrona ekstraktu, heksilsalicilātu, eigenolu. Var izraisīt alerģisku reakciju.Mēs arī iesakām