Aromātiskā karte "DALIES LAIMĒ"

  • €5,99
    vienības cena par 
Nodokļi iekļauti. Piegādes izmaksas aprēķina pēc norēķiniem.


AROMATISKĀ KARTE "DALIES LAIMĒ"

Smaržas sastāvs: Sarkans apelsīns, rožu ziedi

Materiāls: ozola finieris

Smaržo līdz: 4-5 nedēļas. 

LIETOŠANA: ozolkoka Alukšas aromātiskā karte paredzēta lietošanai iekštelpās, skapim, auto u.c.


DROŠĪBAS INFORMĀCIJA:

Vielas ietver: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onu; kumarīni; ceriņi; d-limonenas (d-limonitas); (etoksimetoksi) ciklododekāns; 3-(4-tet-butilfenil)propionaldehīdi; 2,4-dimetilcikloheks-3-ēn-1-karbaldehīds; kanēļa aldehīdi; pin-2 (3) -enas; eugenolis; (Z)-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-2-butēn-1-aromatizēts Cardonas.

UZMANĪBU. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Ja nepieciešams vērsties pie ārsta, paņemiet līdzi produkta iepakojumu vai tā etiķeti. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgājiet rokas. Sargāt no apkārtējās vides. Valkājiet aizsargcimdus / acu / sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. Ja rodas ādas kairinājums: lūdziet medicīnisku palīdzību. SASKARĒ ACĪS: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ir viegli izdarāmas. Turpiniet skalot acis. Ja acu kairinājums nepāriet: meklēt medicīnisku palīdzību. Savākt izšļakstījumu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem.Mēs arī iesakām